Všechny úkoly jsou pojištěny:

Úkoly nejpomocníků jsou pojištěny
  • Do 2 000 000 Kč
  • Proti poškození
  • Proti úrazu
  • Proti ztrátě
Podrobnější informace

Google Play

NejPomocník.cz na Goolge Play

Windows Store

NejPomocník.cz na Windows Store

App Store

NejPomocník.cz na AppStore

Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pečlivě následující podmínky, které se vztahují k přístupu a používání těchto webových stránek a posktovaných služeb, které představují právně závaznou dohodu mezi Vámi a


World Clever Services s.r.o.
IČO: 035 59 645
společnost je vedená u Městského soudu v Praze

Adresa

Heinemannova 2695/6
Praha 6 
160 00
Česká republika  


Tlačítkem “Souhlasím" vyjadřujete Váš souhlas dodržovat stanovené podmínky používání stránek. Pokud se necítíte ochoten/a přijmout závazně veškeré podmínky pro použití, není možné, aby jste využíval/a služeb těchto stránek. V tomto dokumentu vezměte prosím na vědomí, že "společnost" která nese název World Clever Services , která Vám umožňují komunikaci s internetovou komunitou nebo skupinami na webových stránkách. Služby poskytované společností se vztahují na webové stránky a všechna fóra, vývěsky, diskusní skupiny, informace, obrázky, texty a jiné komunikační zprávy. Prosím berte na vědomí, že toto se nevztahuje na služby poskytované Pomocníky.


1. NejPomocník.cz

Tato webová stránka “www.nejpomocnik.cz” jedná v zastoupení, kde se střetávají Klienti a Pomocníci. Služby Nejpomocník.cz tvoří rámec, který umožňuje toto propojení a ustanovuje rámec pro podnikání a usnadnění dohod mezi oběma stranami a poskytování technické podpory pro uživatele těchto internetových stránek. Společnost World Clever Services se v žádném případě  nezúčastňuje nebo nezapojuje do aktuální dohody mezi Klientem a Pomocníkem. Společnost nepodporuje nebo nezvýhodňuje kteréhokoliv Klienta nebo Pomocníka. Společnost se nedomáhá přímých informací o svých Klientech a Pomocnících, neboť není nezbytně nutné znát Klienty a Pomocníky osobně. Společnost neručí za pravdivost a přesnost jakýchkoliv identifikačních údajů vložené stranami. Společnost nemá přímou kontrolu nad kvalitou, načasováním, zákonností, nesplněním poskytovaných služeb Pomocníky. Společnost nemůže a ani nekontroluje, zda Pomocníci dokončily úkoly, ke kterým se zavázaly. Společnost také nemá žádné zákonné prostředky donutit Pomocníka k dokončení úkolu, ke kterému se zavázal. V jednoduchosti, společnost nemá možnost kontrolovat všechny vstupující strany Klientů a Pomocníků.Společnost pouze vytváří podnikatelské prostředí, tak aby se Klienti a Pomocníci na nás obraceli díky dobrému jménu a spolehlivosti.

V souladu s tím, Společnost není zodpovědná za chování Klientů a Pomocníků a jakýchkoliv nároků za poškození či poranění, poškození nebo ztráty, nehradí žádné náklady na pořízení náhradního zboží a služeb v souvislosti s užíváním služby Společnosti.


2. Klienti

Klienti jsou uživatelé služeb, kteří mohou vkládat tzv. Úkol , které budou jimi provedeny. Kdokoliv kdo dosáhl plnoletosti, tudíž věku 18-ti let, s platnou kreditní kartou, si může zadat Úkol a stát se našim plnohodnotným klientem.

Klienti mohou vkládat Úkoly (dále jen “Úkol”) na naši webovou stránku pro Pomocníky vyplněním jednoduchých kroků: zadat Úkol, přijmout Pomocníka a realizace. Všichni Klienti musí poskytnout informace o platební kartě (číslo karty, fakturační adresu, apod.) aby došlo k zveřejnění Úkol Pomocníkům. Pro kompletní splněné Úkol, musí Klienti zaplatit odměnu Pomocníkovi, a příslušnou náhradu (definováno níže) a Pomocníkovi veškeré vzniklé výdaje, které jsou stanovené v částce jeho/její odměny. Společnost si vyhrazuje právo, že neuhrazuje jakékoliv výdaje spojené s najmutím Pomocníka, jeho přepravou nebo zničením movité nebo nemovité věci.


3.  Pomocníci

Pomocníci jsou vykonavatelé služeb, které mohou přijímat a provádět Úkol. Každý plnoletý občan se může stát Pomocníkem, po přihlášení do systému a potvrzení zpětně své e-mailové adresy.

Po přihlášení k profilu Pomocník, Vám následně Společnost zašle potvrzovací e-mail s potvrzením konta na našich stránkách jako Pomocníka. Pokud je Vaše e-mailová adresa neplatná a nebo nezajištěná, nebudete se moci dostat do systému a ani se zaregistrovat.

Pomocníci mají svou vlastní odpovědnost za daňové odvody státu v souvislosti s vykonanými úkoly, které vykonávají pro Klienty. Pomocníci nejsou zástupci ani zaměstnanci Společnosti. Žádné zastoupení, partnerství, společný podnik, nebo vztah zaměstnanec – zaměstnavatel není vytvořen využíváním těchto služeb společnosti.


4. Úkol

Úkol jsou pochůzky, úkoly, domácí práce, nebo jiné služby dle dohody.  Úkol jsou přímé dohody mezi Klientem a Pomocníkem. Společnost není spoluúčastníkem těchto dohod. Jako takové, společnost nenese žádnou právní odpovědnost za jednání Klientů a Pomocníků, a také nevzniká ji žádný závazek hradit nesplněné úkoly.


a) Přidělení Úkol

Jsou vytvořené požadavky o provedení úkolů, Úkol, práce v domácnosti, nebo jiné služby s tím, že se umístí na webových stránkách. Veškeré zveřejněné Úkol musí být legální činností, a musí být v souladu se zákony České republiky.

Společnost si vyhrazuje právo odstranit z webových stránek materiály jež jsou vulgární, obscénní, protiprávní a rasově zaměřené.

K odstranění veškerých materiálů dojde také, pokud by představovaly nebezpečí porušení autorských práv, nebo misí, které by představovaly hrozbu nezákonné činnosti.


b) Odměny

Odměna je cena, kterou Klient zaplatí Pomocníkovi, po úspěšně zakončené Úkol. Všechny Úkol budou indikovány (dále jen”oznámkovány”) bude uvedena i Odměna - částka, kterou Klient bude povinen uhradit každému Pomocníkovi, který dokončí Úkol. Další možností bude, že že Klient je ochoten přijímat nabídky od Pomocníků.

Pokud si Klient vymezí odměnu ve spojitosti s provedením Úkol, má objednavatel (dále jen”Klient”) povinnost zaplatit určitou finanční částku Pomocníkovi po úspěšném dokončení Úkol. Pokud se zákazník rozhodne přijmout vice nabídek od Pomocníků, může Klient přistoupit a akceptovat všechny nebo odmítnout nabídky poskytovaných služeb Pomocníky. Jakmile klient přijme nabídku, je objednatel povinen zaplatit cenu nabídky od Pomocníka po úspěšném dokončení Úkol.

Odměna na uhrazení částky bude účtována z kreditní karty Klienta Společností.

c) Náhrady

Pomocníci musí mít hrazeny veškeré náklady od Klienta a veškeré spojené výlohy při vykonávání dané Úkol. Náklady na dopravu, případně další náklady, které mohou vzniknout Pomocníkovi při vykonávání jeho Úkol, v žádném případě nejsou refundovatelné Klientovi ze stran Společnosti. Například, pokud Klient požádá Pomocníka o nákup potravin, musí mu být celá cena nakoupených potravin navrácena. Pokud se Pomocník rozhodne vzít taxi k realizaci svého nákupu potravin, cena za taxi nemá býti hrazena (pokud ujednání mezi Klientem a Pomocníkem nestanoví jinak).

Klient musí uvést, ve veřejně zobrazitelné části popisu Úkol, cokoli jeho či její Úkol vyžaduje po Pomocníkovi, utrácení peněz na svůj vlastní vrub, mohou býti poté proplaceny ze strany Klienta. Pokud Úkol vyžaduje určité finanční výdaje činěné za Klienta, klient musí odhadnout množství peněz, které budou použity, a uvést, jak tyto náklady budou proplaceny.

Náhrady mohou být provedeny v hotovosti nebo platební kartou. Hotovostní proplacení musí být provedena zprostředkovateli v okamžiku dodání zboží zakoupeného pro klienta. V případě úhrady provedené kreditní kartou, Pomocník zadá přesnou částku, která se hradí na místě a v předpokládané výši úhrady na základě označené Úkol. Klient bude mít možnost shlédnout a popřípadě pozměnit tuto částku  při potvrzení, kdy Úkol bude splněna. Pomocníci by měli vykázat své příjmové platební doklad(y), které vyplývají z jejich nákupů pro klienta, a vest si a udržovat příjmové a výdajové doklady.

Pomocníci, kteří přijmou Úkol, berou na vlastní zodpovědnost použití svých vlastních financí pro službu Klientovi. Společnost neposkytuje žádné záruky, že tyto výdaje bude krýt z vlastních zdrojů.


d) Ocenění, ohodnocení Úkol Pomocníka

Když přidělíte Úkol se specifickou odměnou, Klient si může určovat přání a  vybrat si Pomocníka/y, kteří splní tuto stanovenou Úkol,  nebo předá automaticky odměnu za Úkol prvnímu Pomocníkovi, který je ochoten přijmout akceptovat úkol (Úkol, pro které se Klient rozhodl přijímat nabídky od Pomocníků nemůže být automaticky udělena).

Pokud se zákazník rozhodne pro automatické udělení Úkol prvnímu zájemci, Klient musí zadat svou platební kartu a fakturační údaje před odesláním Úkol. Tím, že vysílá Úkol s touto vybranou volbu se Klient zavazuje uzavřít formální obchodní dohodu, s čímkoliv,  co bude Pomocník akceptovat v této Úkol, a závazek zaplatit Pomocníkovi slíbenou odměnu a případné náhrady, které budou použity při vykonání Úkol. Pokud úkol je přijat Pomocníkem, bude to neprodleně oznámeno e-mailem Klientovi, ale nebude mít jíž volbu přijmout či odmítnout Pomocníka.

Pokud se Klient rozhodne přijmout nabídky od Pomocníků, nebo v případě, že naznačuje, že by rád měl možnost si vybrat svého Pomocníka, bude mít možnost přijmout nebo odmítnout konkrétní Pomocníkovu nabídku na základě jeho nabízené ceny, nebo jiných vstupujících faktorů.V tom  případě Klient vsune svoji kreditní kartu do platebního formuláře, a na základě akceptování Pomocníkovy nabídky na splnění Úkol. Po schválení Pomocníkovy nabídky, Klient plně souhlasí s tím, že se uzavře formální obchodní dohodu s Pomocníkem, a následovně je zavázán zaplatit Pomocníkovi slíbenou odměnu, a případné náhrady / výlohy, související se splněním a dokončením Úkol.


e) Přijetí nebo učinění nabídky na Úkol

Přijetím nebo učiněním nabídky na dokončení Úkol, Pomocník se zavazuje uzavřít obchodní dohodu s Klientem a plnit poslání popsané v úkolu. Pomocníci by neměli přijímat žádné Úkol, když se domnívají, že jsou nezákonné. Pokud si myslíte, že Klient vystavil ilegální úkol, prosím upozorněte okamžitě Společnost.

Jakmile Pomocník získá Úkol a to buď tím, že přijímá, nebo tím, že jeho nabídku přijal Klient, Pomocník je zodpovědný za dokončení Úkol, pak se stane splatnou, jak vyplývá z požadavku Klienta v době vystavení. Neschopnost dostát svých závazků přijatých se strany Pomocníka/ů mohou mít za následek ukončení a přerušení služeb s Pomocníkem


f) Úkol byla úspěšně dokončen

Po dokončení Úkol, bude Pomocník oznámkován a ocenění úkolů jako “Úkol splněna”. Jestliže Úkol vyžaduje, aby Pomocník použil své vlastní peníze, musí si zaznamenat přesnou výši úhrady a následně ji předložit Klientovi. Jakákoliv Úkol, která byla udělena Pomocníkovi, a nebyla označena do  24 hodin jako  “splněna”, “nesplněna”, / “uspěl”, “neuspěl”, přímo Pomocníkem do (24) hodin poté co byla zadána, může být Klientem zpětně považována jako automaticky provedenou a splněnou. Vyrovnáním všech náhrad Pomocníkovi ze strany Klienta dochází ke splnění Úkol.

Jakmile Úkol je označena jako "splněná," Klient obdrží e-mail s žádostí potvrdit stav Úkol jako ”splněná” nebo označí “nesplněná”. Klient bude mít čtyřicet osm (48) hodin, na potvrzení stavu Úkol. A tím také potvrdí stav náhrad výloh Pomocníkovi, dlužné částky, bere se i v úvahu, že označí Úkol jako”nesplněno”. Po těchto čtyřiceti osmi (48) hodinách, Úkol bude automaticky potvrzena jako "splněná," a navrácení částky bude požadováno ve výši uvedené Pomocníkem, nebo ve výši odhadu uvedeného Klientem , před započatou Úkol.

Úkol je považována za splněnou pouze pokud je potvrzena, že je "splněna," buď Klientem nebo automaticky v důsledku nečinnosti Klienta, jak je popisováno výše. Klient může potvrdit Úkol jako "splněnou" kdykoliv a bez čekání na Pomocníka, bez toho aby učinil tento krok on/ ona první. To bude také mít za následek, že Úkol je považována za splněnou.

Jakmile Úkol byla potvrzena jako "splněná," Klientovi bude z jeho/její kreditní karty účtována celková částka na odměnu Pomocníkovi, celkovou částku úhrad (pokud existuje), a poplatku Společnosti. Jakmile Klientovi byla služba vyúčtovaná z jeho/její kreditní karty, bude odměna a veškeré náhrady (pokud existují) odeslány Pomocníkovi, potvrzení na jeho e-mail adresu, a přes PayPal e-mail převod peněz.

Společnost výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za neúspěch mezi transakcemi, a výslovně souhlasíte s tím, že Společnost nenese odpovědnost za odškodnění v případě vyplívajích s plateb z převodů.


5. Spory

Jakmile Úkol je potvrzena jako "splněná," buď Klientem nebo automaticky, nebo označena jako "nesplněná" ze strany Klienta, je to považováno za stav konečný. Klientům ani Pomocníkům nejsou účtovány žádné poplatky pokud Úkol je nesplněna. Společnost nemá žádnou zákonnou moc a odpovědnost vymáhat peníze od žádných zúčastněných stran (Klienta a Pomocníka).

Jestliže Klient nebo Pomocník zpochybňují stav konečného statusu Úkol (“splněno”, “nesplněno”), bude Společnost usilovat o to, aby obě znesvářené strany se dohodly na kompromisu, negarantuje však úspěch při jednání ani jedné ze zúčastněných stran.

Jestliže spor není vyřešen, Společnost nemůže a nebude zasahovat a přikazovat řešení. Společnost nemůže nutit Klienta k zaplacení Úkol, která je označena jako “nesplněna” ani nemůže být soudně vymáhána.


6. Úkol a jejich zpětná vazba

Po dokončení Úkol, mohou Klienti a Pomocníci zanechat komentáře a ohodnotit poskytnuté služby. Systém hodnocení na webu má být vodítkem pro ostatní uživatele, a pomoci Společnosti kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb. Prosím vezměte na vědomí, že čím více budete mít negativních zpětných vazeb tím snáze dojde k ukončení Vašeho uživatelského účtu.

Pomocníci nesmějí vypouštět negativní zpětné vazby ve snaze získat více peněz, taktéž Klienti by neměli referovat negativní zpětné vazby ve snaze získat další služby od Pomocníka s určitými úlevami. Nebude se akceptovat žádná odvetná, negativní zpětná vazba vůči jinému uživateli bez udání důvodů. Společnost si vyhrazuje právo odstraňovat neoprávněné, urážlivé nebo neodůvodněné zpětné vazby na základě svého vlastního uvážení.


7. Využití služeb

Souhlasíte, že budete využívat Služby pouze k zákonným účelům.

(A) Souhlasíte s tím, že nebudete vykonávat některé z následujících:

(1) Nahrávat nebo přenášet služby jakékoliv hanlivé nebo pomlouvačné , neslušné, obscénní, obtěžující, násilné nebo jinak nežádoucí materiály, nebo materiál, který by byl chráněn Autorskými právy bez souhlasu vlastníka autorských práv;

(2) Používat služby k porušování zákonných práv (včetně práva na ochranu osobních dat ) a další, nebo porušovat právní zákony;

(3) Zadržovat nebo se pokoušet zachycovat obsah Zprávy, které nejsou určeny pro Vás;

(4) Zkreslovat příslušnost, vydávat se nebo jinak falešně se identifikovat za jiné osoby nebo organizace;

(5) Nahrávat nebo přenášet služby jakýchkoliv reklam či žádostí na podnikání, které nejsou relevantní se službami nabízené Společností;

(6) Omezovat nebo znemožňovat užívání služeb jinými, včetně narušování normálního toku dialogu, které by měly za příčinu prohlížet nabídky a odpovídat na ně a vyžadovat upřednostněni před ostatními uživateli;

(7) Nahrávat nebo jinak přenášet soubory, které obsahují viry nebo poškozují data;

(8) Sbírat informace o druhých (včetně e-mailových adres), bez jejich souhlasu;

(9) Stahovat soubory nebo software, nebo jsou ve zprávě obsaženy software, soubory nebo odkazy, o kterých víte, nebo máte důvod se domnívat, které nemohou být distribuovány legálně, nebo že smluvní podmínky Vám dávají za povinnost zachovávat mlčenlivost (bez ohledu na jeho dostupnost služby) ;

(10) Vyvěšovat "spam", rozesílat řetězové dopisy nebo se účastnit dalších podobných aktivit;

(11) Zastávat protiprávní činnost nebo se zabývat úmyslem spáchat nezákonný trestný čin;

(12) Vyhledávat a zneužívat a ubližovat dětem tím, že budete vystavovat nevhodný obsah, žádat o osobní identifikační údaje, a další;

(13) Porušovat jakékoliv stanovené právní předpisy, včetně kodexu slušného chování nebo jiné směrnice;

(14) Falšovat či mazat a přisvojovat si jakékoliv autorství jiných zdrojů software, materiálů uložených v souborech, které jsou přístupné, ignorovat vlastnická práva a popisy původů;

15) Provádět nebo přeposílat průzkumy, pyramidové hry či řetězové dopisy;

(16) Konat nebo jednat tak, aby bylo omezováno nebo znemožňováno používání služeb, nebo převzetí služeb. Nezasahovat do rozhodnutí Společnosti za účelem poškodit jednak Společnost, nebo uživatelé služeb;

(B) Rozumíte a uvědomujete si, že jste odpovědní za obsah, za to co jste odeslali, a nesete plnou odpovědnost Vy a ne za Vás Společnost. Máte plnou odpovědnost za obsah, za jeho zákonnost, spolehlivost a přiměřenost. Nahrávat nebo jinak přenášet materiál se všemi aspekty službami, se plně zaručujete, že použitý materiál je výlučně Váš vlastní, je veřejným a dostupným jinak oproštěn od vlastnických práv a jiných omezení, a že máte výlučné právo na využití pro své služby. Poskytujete Společnosti právo používat veškerý obsah, který nahrajete nebo jinak nám předáváte službu k využití. V každém případě Společnost rozhodne, včetně, ale nikoli výhradně, na kopírování, zobrazování, předávání nebo publikování v jakékoliv podobě přes média, nebo modifikace, inkorporovat to do veškerých materiálů nebo odvozených děl na nich založených.

(C) Veškerý obsah nebo nahrané názory, vyjádřené a přiložené ve Fórum, blog, chat nebo jiné veřejné přístupné části služeb (včetně ochrana hesla Vašeho uživatelského účtu), a všichny články a odpovědi na otázky, s výjimkou Obsahu poskytovaných Společností.

Veškeré informace veřejně nebo soukromě přenášené prostřednictvím služby je výhradně odpovědná osoba, od které tyto informace pocházejí, a Společnost nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu a Společnost nemůže zaručit identitu jiných uživatelů, se kterými komunikujete v rámci využívání služeb, popřípadě pravosti údajů poskytnutých jinými uživateli.

(D) Přístup ke službám nebo některým z prostředků, můžete být požádáni o některé registrační údaje nebo jiné informace. Jednotlivci je povolen pouze jeden účet. Podmínkou používání služeb je, že veškeré údaje na webových stránkách budou správné, aktuální a úplné. Společnost si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud informace nejsou správné, aktuální a úplné.Všichni Klienti budou muset předložit informace o své kreditní kartě.

(E) Nedodržení ustanovení těchto Smluvních podmínek může mít za následek ukončení Vašeho přístupu ke službám a můžete se vystavit civilní nebo trestní odpovědnosti.


8. Ukončení nebo omezení přístupu

Společnost si vyhrazuje právo dle svého uvážení ukončit Váš přístup ke kterékoli části Vašeho uživatelského účtu nebo využívání služeb a to bez předchozího upozornění. Tato licence je platná až do ukončení z Vaší strany, nebo ze strany Společnosti, která může učinit tento krok kdykoliv. Po ukončeni jste povinni ukončit používání služeb v plném rozsahu.

Vaše práva podle této licence mohou být ukončena bez předchozího upozornění ze strany Společnosti, a to bez jakékoli náhrady povinnosti nebo nenesou jinou zoodpovědnost. Společnost na základě vlastního uvážení může ukončit Váš účet, pokud jste obdrželi více špatných hodnocení, nezaplatili za Úkol, nebo se Vám nedaří splňovat Vámi určené Úkol.

Společnost také může ukončit Váš přístup na webovou stránku, pokud tam opakovaně vkládáte materiál, který je v rozporu s podmínkami pro používání. Nicméně Společnost má právo přezkoumat veškeré materiály dříve než budou zveřejněny, a vyhrazuje si právo rychlého odstranění nežádoucích materiálů, kdyby se takový objevil. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv jednání či nečinnost ohledně přenosů, komunikace a obsahu poskytované třetími stranami. Společnost si vyhrazuje právo přijmout veškerá opatření, která považuje za nezbytná k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů služeb a veřejnosti, ale Společnost nenese žádnou odpovědnost nikoho při výkonu či neplnění z činností uvedených v tomto odstavci.


9. Autorská práva, omezení užití obsahu

Služby (včetně veškerých informací, softwaru, textu, displeje, obrazu a zvuku) jsou vlastnictvím Společnosti nebo jejích poboček či držitelů licence a jsou chráněny zákony České republiky a mezinárodních zákonů týkajících se autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a jiných vlastnických práv. Jste oprávněni pouze používat obsahu a služeb pro osobní použití nebo pro legitimní obchodní účely související s Vaší roli Pomocníka či Klienta. Nesmíte kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat a předvádět, publikovat, uchovávat, přenášet nebo distribuovat jakékoli materiály na těchto stránkách bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, s výjimkou:

(a) Ukládat kopie těchto materiálů dočasně v paměti RAM;

(b) Uložení souborů, které jsou automaticky ukládány do mezipaměti vaším webovým prohlížečem pro účely zobrazení příslušenství;

(c) Tisknout přiměřený počet stran ze služby, poskytované v každém případě, že nebudete měnit nebo odstraňovat copyright nebo další vlastnická práva. Ani titul, ani práva duševního vlastnictví, ani jakékoliv informace nebo materiály o službách, nejsou převedeny na Vás, ale stále jsou vlastnictvím Společnosti. S výjimkami, které jsou výslovně povoleny Společností písemně, můžete kopírovat, prodávat, nebo využívat ke komerčním účelům (i) jakékoli části služeb, (ii) přístup ke službám, nebo (iii) používání služby.

Nesmíte (a nemůžete povolit žádné ze stran), co-brandových služeb nebo zkoncipovat služby nebo jakékoliv webové stránky, které se jich týkají bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce Společnosti.

Pro účely těchto Podmínek užívání, "co-branding", znamená pro zobrazení jména, loga, obchodní značky, nebo jiný způsob identifikace autora nebo kterékoli strany tak, aby bylo zcela nepopiratelné, že vytvářejí dojem, že další strana má právo na její zobrazení, publikování nebo šíření služeb nebo související webové stránky nebo obsah přístupný v rámci Služeb nebo související webové stránky Souhlasíte, že budete spolupracovat se Společností při vzniku jakékoli neoprávněné co-branding, rámování nebo odkazování okamžitě ukončíte.


10. Ochranné známky a vlastnické informace

Název společnosti, logo Společnosti a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany jsou ochranné známky Společnosti nebo jejích dceřiných společností. Nesmíte používat tyto značky bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Všechny ostatní názvy, značky jsou použity pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost a každá smluvní strana, která za předpokladu, známky, servisní známky, loga a díla jsou chráněny autorským právem Společnosti, která si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na veškeré její známky, servisní známky, loga a díla chráněných autorskými právy na webových stránkách nebo souvisejících webových portálů. Všechna práva vyhrazena.

Materiál a obsah poskytnutý Společnosti prostřednictvím služeb (dále jen "obsah"), jde o to, že Společnostem nebo vstupujícím stranám je poskytována licence, na používání obsahu Společnosti, přičemž tato poskytující strana si vyhrazuje veškeré právo na majetkový podíl na obsahu. V souladu s tímto ustanovením nesmí být obsah kopírován, distribuován, publikován, nahráván, posílán nebo přenášen jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.


11. Omezená licence, omezení použití

Společnost Vám tímto uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci k přístupu a používání služeb a obsahu spojené se službami poskytovanými Společností. Souhlasíte s tím, že nebudete, a nedovolíte  žádné třetí straně:

(i) Kopírovat, prodávat, licencovat, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, připravovat odvozovat, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, rozkládat či se jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód od služby, pokud není povoleno;

(ii) Přijmáte veškerá opatření, nebudete je obcházet nebo narušovat bezpečnost stanovených pravidel používání obsahu;

(iii) Nebudete využívat služby pro přístup, kopírovat, převádět, převést nebo zpětně přenášet obsah v rozporu s jakýmkoliv zákonem nebo práva třetích osob;

(iv) Odstraňovat, skrývat či pozměňovat Společnosti nebo třetí straně, vyrozumění o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech opatřených;

Souhlasíte s tím, že nebudete:

(a) Používat aplikací typu robot, spider nebo jiné automatické zařízení, procesu nebo prostředky pro přístup k Services;

(b) Používat žádné ruční procesy ke sledování nebo kopírování materiálů na této stránce nebo k jinému neoprávněným účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti;

(c) Používat jakékoli zařízení, software nebo sestavy, které by narušovaly řádné fungování služeb;

(d) Nebudete se pokoušet narušit řádné fungování služeb;

(e) Přijmete veškerá opatření, které omezí nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury Společností;

(f) Přistupovat, obnovovat, či znovu načítat transakční stránky, nebo vysílat jinou žádost na transakční server, během provádění platební transakce;


12. Upozornění

Používání služby je na vlastní nebezpečí. Obsah a služby jsou poskytovány "tak jak jsou" bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající. Společnost se zříká všech záruk, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý cíl, vhodnosti pro určitý účel, nebo neporušení.

Společnost nezaručuje, že:

(I) Používání Služeb splní veškeré Vaše požadavky;

(II) Používání Služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné a bez chyb;

(iii) Informace, které získáte v důsledku používání Služeb budou přesné nebo spolehlivé;

(iv) Vady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoli Softwaru, který Vám jakou součást Služby bude opraven;

Veškeré materiály stažené nebo jinak získané použitím služby jsou provedeny na vlastní zodpovědnost, a že nesete výhradní odpovědnost za jakékoliv škody na Vašem počítači, nebo jiném zařízení, nebo za ztrátu dat způsobenou stahováním takovýchto materiálů.


13. Odpovědnost Společnosti a jeho Licence

V žádném případě Společnost a její licence, dodavatelé a třetí strany nenesou odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, v žádné právní teorii, vyplývající z nebo v souvislosti s užíváním nebo nemožnosti používat služby, obsah, a jakékoliv jiné služby poskytované prostřednictvím služeb nebo na serverech, včetně všech přímých, nepřímých, zvláštní, následné či trestné škody včetně, ale bez omezení, zranění, způsobení škody, bolesti a utrpení, emočního stresu, ztráty zisku (ať vznikly přímo nebo nepřímo), za jakoukoli ztrátu hodnoty firmy nebo obchodní pověsti, utrpět ztrátu dat, nákladů na dodání zboží nebo služeb, nebo jiné nehmotné ztráty, nebo škody vyplývající z prodlení, přerušení služby, viry, vymazání souborů nebo elektronické komunikace, nebo chyb, opomenutí nebo jiných nepřesnosti na webu, obsahu nebo službám, též došlo k zanedbání ze strany Společnosti, zda byla Společnost obeznámena na možnost takových škod.

V žádném případě kolektivní odpovědnost Společnost a její dceřiné společnosti, licence, a poskytovatelé služeb, poskytovatelé obsahu, zaměstnanců, Pomocníků, úředníků, a vedoucích všech zúčastněných stran (bez ohledu na formu aktivity, již na základě smlouvy, porušení nebo jinak) převyšuje vyšší z 1000 korun nebo částku, kterou jste zaplatil Společnosti za příslušného obsahu nebo služeb, kterými tato odpovědnost vznikla.


14. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním Společnosti a pokrytím nákladů, jejich představitelům, zástupcům poboček, a třetích stran za poskytující informace, licence, dodavatelů a dalších (souhrnně "odškodněné strany"), aby byly zapojeny do služeb nebo dodání zboží, služeb či informací o službách, z jakéhokoliv porušení těchto podmínek Vámi používanými.

Souhlasíte s tím, že se odškodněné strany nebudou mít žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými porušení nebo zneužitím, a souhlasíte také s tím, že odškodní za veškeré výsledné ztráty, poškození, soudy, náklady, výdaje, a nákladů na právní zastoupení v odškodněných stranách a souvislosti s nimi.

Budete také odškodněni a pokryjeme odškodnění vznesené třetí stranou, které vyplývají z Vašeho používání informací získaných prostřednictvím služeb nebo související webové stránky.


15. Soukromí a ochrana osobních údajů a bezpečnost

Společnost používá Vaše osobní údaje a dodržuje své povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů, jsou popsány v politice společnosti Ochrana osobních údajů která je začleněna odkazem do těchto Podmínek používání.

Veškerá hesla používaná na těchto stránkách jsou pouze pro individuální použití. Budete zodpovědný/á za bezpečnost Vašeho hesla. Společnost nemá žádnou kontrolu nad uživatelským účtem. Pokud se obáváte, že neoprávněné osoby se mohou užívat a zneužívat Vašeho hesla, měly by jste se ihned obrátit na Společnost.

Je zakázáno používat jakékoliv služby či zařízení v souvislosti se Službami nebo související webové stránky, a ohrozit bezpečnost nebo manipulovat se systémovými prostředky a nebo účetními výkazy.  Použití nebo distribuce nástrojů pro ohrožení bezpečnosti (např. hádání hesla programů, nástroje na prolomení nebo síťové snímání nástrojů) je přísně zakázáno. Pokud jste se zapojili do jakékoliv porušení bezpečnosti systému, Společnost si vyhrazuje právo na vydání Vašich údajů správci systému na jiných místech s cílem pomoci jim při řešení bezpečnostních incidentů.

Uživatel při registraci nebo jiném vyplnění formuláře souhlasí se zpracováním udaných osobních údajů, pro potřeby marketingových účelů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochranně osobních údajů. Vaše osobní údaje nesdělujeme žádným třetím stranám ani je nezneužíváme k nekalým marketingovým praktikám. Osobní údaje budeme sdělovat třetím stranám až v případě potvrzeného podvodu, čímž ochraňujeme slušné lidi.

Jsme registrováni u úřadu pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz/uoou.aspx


OCHRANA

Veškerý obsah a informace, které jsou obsaženy na www.nejpomocnik.cz se stávají automaticky veřejně dostupnými. Zároveň je Vaší povinností zvážit zveřejnění některých informací, protože jste a budete odpovědní za jejich propagaci a šíření. Obsah, který je předmětem práv duševního vlastnictví, jako jsou fotografie a videa, nám tímto udělujete oprávnění k jejich zveřejnění na naší webové prezentaci. Toto oprávnění je platné až do doby odstranění takového obsahu z Vaší strany. Prosím uvědomte si, že i když odstraníte informace ze svého profilu, mohou některé údaje přetrvávat v záložních kopiích, a tudíž se po určitou dobu mohou znovu objevit ve Vašem profilu.


16. Komentáře a podání

Společnost upřímně uvítá Vaše komentáře. Všechny připomínky, návrhy a další informace, které odesíláte, slouží pouze pro vnitřní potřebu Společnosti. Souhlasíte s tím, že všechna práva k duševnímu vlastnictví jsou převedena na vrub Společnosti. Berete na vědomí, že všechny příspěvky, a obsah zveřejněný pro Úkol, veřejně dostupné části služeb jsou naprosto důvěrné pro všechny účely.

Tímto poskytuji Společnosti NejPomocník.cz, trvalou a neodvolatelnou, a výhradní právo a licenci na používání, reprodukování, upravování, publikování, překládání, vytváření odvozených děl, distribuování a zobrazování veškerého obsahu, připomínek, návrhů, nápadů, grafiky nebo jiných informací, sdělí Společnosti v souvislosti s výkonem a užíváním či provozu služeb.


17. Služby třetích stran

Služby mohou odkazovat na jiné stránky, které nijak nesouvisí s činností a prací Společnosti. Odkazy na tyto stránky jsou poskytovány jako služba pro uživatele a není sponzorována ani přidružená služba nebo společnost. Společnost neprovádí zpětnou kontrolu všech takových stránek a nenese odpovědnost za obsah těchto stránek. Společnost není zodpovědná a neschvaluje obsah, produkty, služby nebo praktiky jakýchkoliv stránek třetích stran, včetně, a nečiní žádná prohlášení týkající se jejich kvality, obsahu nebo přesnosti. Společnost neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k zabezpečení stránek třetích stran, a Vaše používání webové stránky třetích stran, je na vlastní nebezpečí a za podmínek použití těchto webových stránek.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nemá žádnou odpovědnost za dostupnost takových externích služeb a stránek.


18. Plnění

Majitel poskytovaných služeb má sídlo v České Republice. Společnost nezaručuje, že materiály a služby jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách. Máte-li přístup ke službám z jiných míst, jste zodpovědní za dodržování místních zákonů.


19. Autorské právo

Pokud se domníváte, že Vaše práce byla zkopírována způsobem, kterýby představovalo porušení autorských práv, uveďte Společnosti o autorských právech či zástupci písemné informace uvedené níže. Vezměte prosím na vědomí, že tento postup je určen výhradně pro informování Společnosti, jejíž práva autorsky chráněného materiálu byla porušena.

• elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;

• popis díla chráněného autorskými právy, které pohledávka byla porušena;

• popis, kde se materiál, který tvrdí, že došlo k porušení autorských práv;

• Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailovou adresu

• prohlášení, že jste v dobré víře, že sporné použití není povoleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

• prohlášení, kde jste pod přísahou, že veškeré uvedené informace ve Vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv.

Při podezření na zneužití autorských či jiných duševních vlastnictví nás prosím kontaktujte: dotazy@nejpomocnik.cz


20. Různé

Tyto podmínky použití se řídí ve všech ohledech a jsou vykládány podle zákona České Republiky, a to bez ohledu s rozporem jakýchkoliv právních zásad, a jejich výlučnou legislativu nad veškerými spory vyplývajících s těchto podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že nesmíte používat služby a nemusíte souhlasit z používáním služby podle právních předpisů České Republiky, včetně zemí, ve které mají sídlo nebo ze které jste využíval/a služby. Tyto podmínky použití, se mohou v průběhu měnit a modifikovat, jsou výlučně dohodou mezi Vámi a Společností vůči poskytování služeb, a žádné jiné podmínky, které jsou sdělovány ústně nebo i jiným způsobem, nemají právní sílu ani účinek. Veškeré právní kroky, které se vztahují na naše poskytované služby musí být zahájeny do jednoho roku (1) od vzniku nároku nebo příčiny, kdy toto jednání vzniklo. Pokud nesnesete právní nárok v tomto termínu, je důvod žaloby na protistranu promlčen. Pokud některá část z těchto podmínek je nevymahatelná, nevynutitelnou část nelze vykládat tak, že to byl původní záměr zúčastněných stran. Ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Neschopnost Společnosti se domáhat a vymáhat plnění všech ustanovení těchto podmínek použití, nepředstavuje zřeknutí se tohoto ustanovení. V průběhu jednání nebo chování mezi Vámi a Společností, ani používání obchodních praktik se nepovažují cíleně k podnětu změnit tyto Podmínky užívání. Souhlasíte s tím, že žádné joint venture, partnerství, zaměstnání, nebo Pomocníkům vztah neexistuje mezi Vámi a Společností jako výsledek této smlouvy nebo používáním služeb.

Tištěná verze této dohody a Jakékoliv oznámení v elektronické podobě musí být přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě nebo v souvislosti s touto dohodou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě.


Bez ohledu na výše uvedené budou další podmínky na tomto webu upraveny položky, kterých se to bezprostředně týká. Společnost může revidovat tyto Všeobecné podmínky a kdykoliv je aktualizovat. Vaše další používání služeb znamená, že souhlasíte s revidováním Podmínek pro užití.

©Copyright 2015. Všechna práva vyhrazena.

Zpět nahoru